May 3, 2021

Visualisering av brandlarm kan rädda liv och minimera kostnader

Zenita har utvecklat och installerat visualisering av brandlarm hos kunder som använder det överordnade systemet Pacom Unison, presentation av larm sker lättöverskådligt på bildskärmar som är strategiskt utplacerade hos kunderna. Syftet är att personalen snabbt ska kunna se var i byggnaden en detektor till brandlarmet har aktiverats och snabbt kunna ta beslut och agera för att rädda liv och begränsa skador.

"Ett överordnat säkerhetssystem som Pacom Unison ger stora möjligheter att göra kritisk information, som t ex brandlarm, lättillgängligt och enkelt att förstå för personalen så att de kan agera snabbt" - berättar en av systemspecialisterna på Zenita Security


Nyttoeffekter med visualisering av brandlarmsystem

En visuell lösning av brandlarmsystem minskar insatstiden för personalen som då snabbare kan lokalisera och undersöka var detektorn har aktiverats (var det eventuellt brinner). Om branden upptäcks i ett tidigt stadium kan en släckinsats vara möjlig vilket kan medföra att verksamheten inte behöver utrymma. Snabba beslut och agerande är extra viktigt inom t ex vården, där personal har ett särskilt ansvar för patienter som inte själva kan utrymma vid brand. Om personalen tidigt kan genomföra en släckinsats skapas förutsättningar för att skade-, sanerings- och återställandekostnader efter brand reduceras kraftigt.

 • Minskar insatstiden för personalen
 • Släckinsats kan genomföras vid tidigt stadie
 • Evakuering kan begränsas eller behöver inte genomföras
 • Skadekostnader för sanering reduceras

Larmsystem där visualisering kan användas

En visuell lösning av t ex överfallslarm eller inbrottslarm vid stora anläggningar som gallerior, idrottsarenor eller kritisk infrastruktur, gör det lättare för personal att lokalisera exakt var detektorn har aktiverats. Med förenklad och mer tillgänglig kritisk information kan beslut snabbare tas och därmed minimera personskador och egendomsskador.

 • Brand- och utrymningslarm
 • Överfallslarm
 • Inbrottslarm


Verksamhetsområden där visualisering av larm kan användas:

 • Sjukhus och annan kritisk infrastruktur
 • Gallerior och shoppingcenter
 • Skolor
 • Museum
 • Fängelse 

Läs mer om överordnade säkerhetssystem

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00